Tag Archives: RPA

04Dec/18

ABBYY กับ Robotic Process Automation (RPA)

RPA หรือ Robotic Process Automation เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ที่นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ ภาคองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน   มันจะทำงานอย่างอัตโนมัติ เสมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานไปตามกรอบคำสั่ง อันสอดคล้องกับชนิดงานต่างๆที่กำหนดเป็นเงื่อนไข ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีพัฒนาใช้งานอยู่แล้วในองค์กรธุรกิจ คล้ายกับมุนษย์ที่ต้องทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ดำเนินการ ส่งผลลัพธ์ไปยังระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานนั้นๆ แล้วเสร็จได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด ภายในระยะเวลาอันสั้น

16Jul/18

ข่าว: จบสมบูรณ์ กับ หลักสูตรอบกรมการใช้งาน ABBYY FlexiCapture Engine ขั้นสูง

เสร็จสมบูรณ์ เต็มอิ่มกับ 5 วันสำหรับการอบรมการใช้งานโซลูชั่นของซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ทั้งในส่วนของการออกแบบเอกสารแม่แบบ หรือ Document Definition และ การเรียนรู้ เข้าถึงการใช้งานองค์ประกอบต่าง ๆที่มีมาให้มาชุดพัฒนา หรือ Engine/SDK ของ ABBYY FlexiCapture โซลูชั่นอัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารนานาๆประเภทได้อย่างแม่นยำ ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด ณ สำนักงานของ บริษัท ฮิตาชิRead More…

09Jul/18

ข่าว: เริ่มแล้วกับ 5 วันเต็มสำหรับการอบรมซอฟต์แวร์โซลูชั่น ABBYY FlexiCapture ขั้นสูง

เนื่องด้วย บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด มีความประสงค์ที่จะนำโซลูชั่นของ ABBYY FlexiCapture โซลูชั่นอัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารนานาๆประเภทได้อย่างแม่นยำ ไปพัฒนาต่อร่วมเชื่อมกับโซลูชั่นเพื่องาน Robotic Process automation หรือ RPA ของบริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด ให้เป็นโซลูชั่นเดียวกัน บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ #n2nsp ของเราจึงได้เปิดหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม ABBYY FlexiCapture ทั้งในส่วนที่เป็นการใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงาน และRead More…