Tag Archives: Robotic Process Automation

04Dec/18

ABBYY กับ Robotic Process Automation (RPA)

RPA หรือ Robotic Process Automation เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ที่นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อ ภาคองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน   มันจะทำงานอย่างอัตโนมัติ เสมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานไปตามกรอบคำสั่ง อันสอดคล้องกับชนิดงานต่างๆที่กำหนดเป็นเงื่อนไข ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีพัฒนาใช้งานอยู่แล้วในองค์กรธุรกิจ คล้ายกับมุนษย์ที่ต้องทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ดำเนินการ ส่งผลลัพธ์ไปยังระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานนั้นๆ แล้วเสร็จได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด ภายในระยะเวลาอันสั้น