Tag Archives: ABBYY FlexiCapture SDK

18Nov/20
N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_004

ข่าว: การอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture SDK ให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ของ บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์  คือ คุณ นรากร พูลภูงา และคุณ เสฎฐวุติ   พินิจภาสกร  ได้เดินทางเข้าไปบริษัท I AM Consulting Co., Ltd. เพื่อเปิดหลักสูตร อบรมวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำเร็จรูป เพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทRead More…

20Feb/20

ABBYY FlexiCapture SDK

FlexiCapture SDK คือ ชุดพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจับข้อมูลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับงานจัดกลุ่มเอกสาร และงานประมวลผลฟอร์มเอกสาร ชุดพัฒนาตัวนี้เปิดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเอาคุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพ สำหรับงานแยกข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาไว้ภายในโปรแกรมประยุต์ของตนเองได้โดยง่ายและรวดเร็ว   FlexiCapture Engine/SDK ทำให้การนำไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ หรือ การบูรณาการคุณสมบัติทางด้านการจับข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น งานประมวลผลเอกสารที่กึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่างๆ และเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมาย ก็สามารถจับข้อมูลออกมาได้   ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมประยุกต์ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปด้วย   ABBYY FlexiCapture SDK Brochure