Tag Archives: ABBYY FlexiCapture Engine

20Feb/20

ABBYY FlexiCapture SDK

FlexiCapture SDK คือ ชุดพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจับข้อมูลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับงานจัดกลุ่มเอกสาร และงานประมวลผลฟอร์มเอกสาร ชุดพัฒนาตัวนี้เปิดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเอาคุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพ สำหรับงานแยกข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาไว้ภายในโปรแกรมประยุต์ของตนเองได้โดยง่ายและรวดเร็ว   FlexiCapture Engine/SDK ทำให้การนำไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ หรือ การบูรณาการคุณสมบัติทางด้านการจับข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น งานประมวลผลเอกสารที่กึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่างๆ และเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมาย ก็สามารถจับข้อมูลออกมาได้   ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมประยุกต์ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปด้วย   ABBYY FlexiCapture SDK Brochure