Tag Archives: อบรม

18Nov/20
N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_004

ข่าว: การอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture SDK ให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ของ บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์  คือ คุณ นรากร พูลภูงา และคุณ เสฎฐวุติ   พินิจภาสกร  ได้เดินทางเข้าไปบริษัท I AM Consulting Co., Ltd. เพื่อเปิดหลักสูตร อบรมวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำเร็จรูป เพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทRead More…

28Sep/20

ข่าว: การอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ บ. G-Able

ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณ นรากร พูลภูงา และคุณ เสฎฐวุติ   พินิจภาสกร  ได้เดินทางเข้าไปที่  บ. จี เอเบิล เพื่อเปิดหลักสูตร อบรม แนะนำวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ขยับเป็นRead More…

12Mar/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จำนวนประมาณ 10 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document TemplateRead More…

26Feb/20

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท PTTEP

จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ซึ่งโซลูชั่นจาก ABBYY FlexiCapture นี้ได้รับความนิยมเพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับระบบงานต่าง ๆทั้งในองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทRead More…

11Nov/19

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ถึง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคาร พรีเมียร์ เพลส ศรีนครินทร์ เพื่อจัดหลักสูตรอบรมเร่งด่วนในเวลา 3 วัน สำหรับ ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ DCSRead More…