Tag Archives: ซอฟต์แวร์จับข้อมูล

28Jan/20

ABBYY FlexiCapture

ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture คือ โซลูชั่นที่มีความแม่นยำสูง สามารถขยายความสามารถของการประมวลผลเอกสาร และ การทำงานเพื่อจับข้อมูลบนเอกสารภาพ ก็มีความชาญฉลาดด้านการแยกชุดเอกสาร หรือกลุ่มของข้อมูลที่มีความสำคัญออกมาได้จากทั้งเอกสารที่สแกนผ่านเครื่องสแกนเนอร์ หรือ เอกสารในรูปแบบของอีเมล์ เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ หรือนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆขององค์กรก็ได้เช่นกัน  ABBYY FlexiCapture Brochure