20180706_N2NSP_OutSourceScanning

ทำไม? ต้องสแกนเอกสาร

          ด้วยในแต่ละหน่วยงาน/องค์กร มีเอกสารต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีปริมาณ เอกสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปัญหาในเรื่องสถานที่จัดเก็บ การดูแลรักษา สืบค้น ความสะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงานของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความจำเป็นต้องสแกนเอกสารเพื่อปรับเปลี่ยนการ บริหารจัดการเอกสารแบบกระดาษมาจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งจะสามารถ คัดแยกเอกสารได้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ การสืบค้นและเพื่อเก็บรักษาเอกสารของทางราชการและหน่วยงาน ที่มีความสำคัญมิให้สูญหายอีกด้วย

ประโยชน์ของการสแกนเอกสาร

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
 • เพื่อลดปัญหาในเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
 • เพื่อสำรองข้อมูลเอกสารหลังจากที่มีการทำลาย
 • เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการในการเรียกค้นข้อมูลเอกสารต่าง ๆ
 • เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงานเอกสารให้เป็นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อให้การจัดการเอกสารเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย

 

รูปแบบของการให้บริการสแกนเอกสาร

 1. Onsite document scanning service

          การให้บริการสแกนเอกสารในสถานที่หรือหน่วยงานของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะจัดบุคลากรและอุปกรณ์ในการทำงานสำหรับเข้าปฏิบัติการ ณ. พื้นที่หน่วยงานของลูกค้า

 1. Offsite document scanning service

          การให้บริการสแกนเอกสารโดยการให้บริษัทฯเข้าไปรับเอกสารจากหน่วยงานของลูกค้าเพื่อมาปฏิบัติการสแกน ณ.ศูนย์ให้บริการ  ทั้งนี้เราตระหนักดีว่าความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งและกล้องวงจรปิดทั้งด้านภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงประตูเข้า-ออกผ่านระบบคีย์การ์ด เพื่อให้ได้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารของลูกค้าเป็นสำคัญ

ประเภทของเอกสารที่ให้บริการสแกน

 1. Document Scanning

     เอกสารทั่วไปขนาด A4-A3 เช่นเอกสารทั่วไปภายในองค์กร เอกสารด้านบัญชี-การเงิน เอกสารแฟ้มประวัติทะเบียน ฯลฯ

 1. Book Scanning

    เอกสารประเภทรูปเล่ม หนังสือ นิตยสาร วารสาร ชนิดไม่ตัดสันขอบ และไม่แกะรูปเล่ม หนังสือเก่า หนังสือหายากเป็นต้น

 1. Large Format Scanning

    เอกสารขนาดใหญ่ตั้งแต่ A2 A1 A0 ขึ้นไป เช่น หนังสือพิมพ์  แบบแปลนก่อสร้าง แผนที่ เป็นต้น     

 

ทำไม? ต้อง เลือกเรา

     ด้วยประสบการณ์ในการสแกนเอกสารกว่า 10 ปี (เอกสารมากกว่า 100 ล้านแผ่น) ที่เรามุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการ รวมทั้งสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเอกสาร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ในโครงการสแกนเอกสารจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ของลูกค้าและสถานที่ของทางบริษัท ได้

     นอกจากนี้แล้วทางทีมบริหารยังใส่ใจในการบริการโดยการเข้ามากำกับดูแลทีมงานในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน และด้วยความใส่ใจในการบริการและคุณภาพของงานที่เรามุ่งมั่นทำงานกันเกิน 100% นั้น ทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ให้เราเป็นผู้ให้บริการมาโดยตลอด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
โทร: 02-040-9900-1
อีเมล์:     Info@n2n.co.th
เว็บไซต์: http://n2n.co.th/