2018_N2NSP_ReferenceSites_Portfolio

     ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปีที่ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด หรือ N2NSP ของเรา ได้จำหน่ายเครื่องสแกนเพื่องานเอกสารสำนักงานทั้งที่รองรับขนาด A4 – A3 เรื่อยไปจนถึงขนาดกระดาษหน้ากว้างที่ใช้ในวงการออกแบบ และ/หรือ งานสื่อโฆษณาต่างๆที่มีขนาดตั้งแต่ A2 (15นิ้ว), A1 (24นิ้ว), A0 (36นิ้ว), 42นิ้ว, 44นิ้ว ไปจนถึง 60 นิ้ว! และในส่วนของโซลูชั่นซอฟต์แวร์ก็มีโปรแกรมเพื่อการจัดการฟอร์มเอกสารอัจฉริยะ ที่สามารถจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารที่มีโครงสร้างแตกต่างกันไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (THAI OCR)  ไปจนถึงรับงานพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ตามความต้องการของแต่ละโครงการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

     กว่า 95% N2NSP จะจำหน่ายสินค้าผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย (Dealer/Master Dealer) และ เปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือ จำหน่ายตรงไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย ทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล และนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อบริษัทที่ได้ให้ความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์สินค้า และงานบริการจากเรา บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

Hardware

     เป็นรายนามบริษัทลูกค้า (ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถรวบรวมได้) ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้งานอุปกรณ์เพื่องานสแกนเอกสาร ไม่ว่าจะมีขนาดที่ A4, A3, A1 และ A0 จากแบรนด์ต่างๆที่ N2NSP ของเรามีจำหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือ อดีตที่ผ่านมาก็ตาม อาทิเช่น Avision, Contex, Colortrac, Kodak, Panasonic, Canon และ Microtek เป็นต้น  โดยกว่าร้อยละ 95 ของลูกค้าของเรา เราได้จำหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีรายนามปรากฎอยู่ในตาราง “คู่ค้า” ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทั้งลูกค้า และ คู่ค้า ที่มอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในธุรกิจของท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 – A3

20190111_N2NSP_ReferenceSites_DocumentScanner

 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลราชวิถี /Avision AD240
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลชลประทาน
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา /Avision AD230
 • มหาวิทยาลัย
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Avision AV320E2+
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /Avision AD125, AV176U
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จอมบึง ราชบุรี
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • กองทัพไทย /Avision AD125
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงพานิชย์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชลบุรี /Avision AD230
 • กรมส่งเสริมก่ารส่งออก
 • กรมส่งเสริมการลงทุน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง / Avision AD230, AD240
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • กรมชลประทาน
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมประมง / Avision AD230
 • กรมไปรษณีย์ /Avision AV176U
 • กรมอนามัย / Avision AD240
 • กรมราชทัณฑ์ / Avision AD230
 • กรมวิชาการเกษตร / Avision AD125, AD230, AD240
 • กรมแพทย์ทหารเรือ
 • กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 • กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กรมการขนส่งทางบก /Avision AV176U
 • กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ / Avision AD240
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โคราช / Avision AD250F
 • กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ / Avision AV176U, AD125, AD230, AV320E2+
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / Avision AD125, AD230, AD240
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ /Avision AD125
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / Avision AD250F
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลายา / Avision AD125, AD230
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองคดีอาญา  / Avision AD240
 • สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ /Avision AD230
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 • สภากาชาดไทย
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรุงเทพมหานคร (BMA) /Avision AD125
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ /Avision AD230
 • ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ /Avision AD125
 • บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) / Avision AV176U
 • บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด / Avision AN240
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) / Avision AN240
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (PEA)
 • การไฟฟ้าภูมิภาค (MEA)
 • การประปานครหลวง / Avision AD130
 • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) / Avision AD250F
 • ธนาคาร แห่ง ประเทศ จีน / Bank of China (Thai) / Kodak i2600
 • ธนาคารออมสิน  / Avision AV176U, AD125
 • บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด / Avision AV320D2+
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิควิลิเบรีย(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อินโฟ ฟอรั่ม จำกัด
 • บริษัท ควินไทล์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A1 – A0 – 60 นิ้ว

20190111_N2NSP_ReferenceSites_LargeFormatScanner

 • หน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักชลประทานที่ 11 (Contex IQQ4450 ScanStation Pro)
 • โครงการชลประทานชลบุรี สำนักชลประทานที่ 9 (Contex IQQ4450 ScanStation Pro)
 • โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 (Contex IQQ4450 ScanStation Pro)
 • โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 (Contex IQQ4450 ScanStation Pro)
 • โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี (Contex IQQ4450 ScanStation Pro)
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (Contex IQ Quattro 4490)
 • เทศบาลนครลำปาง (Contex SD One+ 24)
 • กรมชลประทาน สามเสน (Contex SD3650+)
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักชลประทานที่ 3 (Contex SD ONE+ 36)
 • โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา คลองเพรียว-เสาไห้  สำนักชลประทานที่ 10 (Contex SD ONE+ 36)
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักชลประทานที่ 12 (Contex IQ Quattro 2490)
 • การประปาส่วนภูมิภาค สามเสน (Contex SD3650+ 6 เครื่อง)
 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (Contex SD3650+)
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง (Contex SD36 MFP2GO)
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Contex IQ Quattro 2490)
 • กรมที่ดิน อาคารรังวัดและทำแผนที่ เทศบาลนครปากเกร็ด (Contex HD3650/Part Replacement)
 • บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 • บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) (Contex IQ Quattro 2490)
 • บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (Contex SD ONE+ 36 2 เครื่อง)
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (นวนคร) (Contex HD iFlex)
 • ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (Contex SD ONE+ 24)
 • บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยีส์ จำกัด (Contex SD ONE+ 24 2 เครื่อง)
 • บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด (Contex SD36 MFP2GO)
 • ร้านไอเดีย เซอร์วิส (พิษณุโลก) (Contex SD ONE 36)
 • บริษัท เฟมโตคอม จำกัด (Contex HD Ultra i3650s)
 • บริษัท สเกลจีโอเทค จำกัด(Contex IQ2490 10 เครื่อง)
 • บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • มหาวิทยาลัย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร (Contex SD 3690+)

เครื่องสแกนหนังสือขนาด A3 – A1

20190111_N2NSP_ReferenceSites_OverheadBookScanner

 • หน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Bookeye® 4 V2 Professional Archive รองรับงานสแกนหนังสือเปิดกว้างสุดที่ขนาด A2  จำนวนถึง 3 เครื่องด้วยกัน
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus
 • ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur M3000 Pro
 • โรงเรียนแผ่นที่ กรมแผนที่ทหาร
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus
 • ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus
 • มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus
 • บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus
 • มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus

 • บริษัทคู่ค้าที่จำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารของเรา
 • บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
 • บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด
 • บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด
 • บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท เอซีเอ แปซิฟิค กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 • บริษัท กิงโกะ ซอฟท์ จำกัด
 • บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด
 • บริษัท ดีเอ็ม พลัส จำกัด
 • บริษัท จอย วิชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ็นทีพี จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท ซินโค้ดเทคโนโลยีส์ จำกัด
 • บริษัท ซี.เอส.ที เซอร์วิสเซส (2000)
 • บริษัท แอทออฟฟิศ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
 • บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด
 • บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีดโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์ เอเซีย จำกัด
 • บริษัท โกลบอลโซลูชั่นซอร์สซิ่ง จำกัด
 • บริษัท การ์เดกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท มิชชั่น ที จำกัด
 • บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด
 • บริษัท นิปด้าคอมพิวเทค จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส ขอนแก่น จำกัด
 • บริษัท เจเนอเรชั่นวัน จำกัด
 • บริษัท ไอทีดาต้าคอม จำกัด
 • หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001)
 • หจก. โคราช โอเอ
 • หจก. แอดวานซ์พีซี ลพบุรี
 • หจก. แมนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
 • หจก. รัชฌา ซัพพลาย
 • หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ลำปาง

Software 

     เป็นรายนามบริษัทลูกค้าที่มีการพัฒนาใช้งานซอฟต์แวร์ และ/หรือ โซลูชั่นเพื่อการแปลงเอกสารภาพให้เป็นข้อมูลที่แก้ไขได้ (THAI OCR) และ งานแบ่งกลุ่ม จับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารด้วยความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ ABBYY และ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ที่ชื่อ DocnFlow โดยผ่านการนำเสนอขายจากบริษัท คู่ค้า พันธมิตรที่น่ารักของเรา

ABBYY Solutions / DocnFlow Solutions

20190111_N2NSP_ReferenceSites_SoftwareSolutions

 • บริษัทเอกชน / หน่วยงานราชการ / มหาวิทยาลัย
 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture / Opentext ECM Platform
 • บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
  • ABBYY FlexiCapture / UiPath RPA Platform
 • บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture / UiPath RPA Platform
 • บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FlexiCapture
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  • DocnFlow Standard Edition with Unlimited CCLs
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
  • ABBYY FlexiCapture Engine/SDK
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด
 • บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • ABBYY FineReader Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

  • ABBYY FlexiCapture Runtime License ,developed by B-Circle
 • บริษัท เอสไอทีซี คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • ABBYY Recognition Server
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
 • บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กระทรวงพลังงาน
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • ABBYY FlexiCapture Engine/SDK
  • ABBYY FineReader Engine/SDK
 • สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • DocnFlow Vault Plus Edition with ABBYY FineReader CE
 • และอีกหลายนามบริษัทที่ใช้งาน ABBYY FineReader

  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เอไอเอ ประเทศไทย
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท บี ซี พี จี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ครอฟอร์ด แอนด์ คัมพะนี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จำกัด
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จํากัด
  • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  • บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  • บริษัท กิบไทย จำกัด

 • บริษัทคู่ค้าที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ของเรา
 • บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FineReader Engine & ABBYY FlexiCapture Engine
 • บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture Engine
 • บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture Engine
 • บริษัท อินโนวาซอฟต์แวร์ จากัด
  • Robust knowledge in ABBYY FineReader Engine & ABBYY FlexiCapture Engine
 • บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด
  • Robust knowledge in ABBYY FlexiCapture
 • บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท นีโอพลัส จำกัด
 • บริษัท เวอร์ทาซอฟท์ จำกัด
 • บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
 • บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด
 • บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด
 • บริษัท อินดิจี จำกัด
 • บริษัท จีเอเบิล จำกัด
 • บริษัท เทคสเฟียร์ จำกัด
 • บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด