2018_N2NSP_ReferenceSites_Portfolio

     ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปีที่ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด หรือ N2NSP ของเรา ได้จำหน่ายเครื่องสแกนเพื่องานเอกสารสำนักงานทั้งที่รองรับขนาด A4 – A3 เรื่อยไปจนถึงขนาดกระดาษหน้ากว้างที่ใช้ในวงการออกแบบ และ/หรือ งานสื่อโฆษณาต่างๆที่มีขนาดตั้งแต่ A2 (15นิ้ว), A1 (24นิ้ว), A0 (36นิ้ว), 42นิ้ว, 44นิ้ว ไปจนถึง 60 นิ้ว! และในส่วนของโซลูชั่นซอฟต์แวร์ก็มีโปรแกรมเพื่อการจัดการฟอร์มเอกสารอัจฉริยะ ที่สามารถจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารที่มีโครงสร้างแตกต่างกันไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  ไปจนถึงโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง

     กว่า 95% N2NSP จะจำหน่ายสินค้าผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย และเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือจำหน่ายตรงไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย ทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานรัฐบาล และนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อบริษัทที่ได้ให้ความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์สินค้า และงานบริการจาก บ. เอ็นทูเอ็นฯ

Hardware

     เป็นรายนามบริษัทลูกค้า (ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถรวบรวมได้) ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้งานอุปกรณ์เพื่องานสแกนเอกสาร ไม่ว่าจะมีขนาดที่ A4, A3, A1 และ A0 จากแบรนด์ต่างๆที่ N2NSP ของเรามีจำหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือ อดีตที่ผ่านมาก็ตาม อาทิเช่น Avision, Contex, Kodak, Panasonic, Canon และ Microtek เป็นต้น  โดยกว่าร้อยละ 90 ของลูกค้าของเรา เราได้จำหน่ายสินค้าผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีรายนามปรากฎอยู่ในตาราง “คู่ค้า” ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทั้งลูกค้า และ คู่ค้า ที่มอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในธุรกิจของท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A4 – A3

 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลชลประทาน
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัย ราชภัฏ จอมบึง ราชบุรี
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงพานิชย์
 • กรมส่งเสริมก่ารส่งออก
 • กรมส่งเสริมการลงทุน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการปกครอง
 • กระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • กรมชลประทาน
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • สภากาชาดไทย
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมแพทย์ทหารเรือ
 • กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 • กรมวิชาการเกษตร
 • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
 • กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรมการขนส่งทางบก
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • กรุงเทพมหานคร (BMA)
 • บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (PEA)
 • การไฟฟ้าภูมิภาค (MEA)
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร แห่ง ประเทศ จีน / Bank of China (Thai)
 • บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อิควิลิเบรีย(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อินโฟ ฟอรั่ม จำกัด
 • บริษัท ควินไทล์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A1 – A0

 • หน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • เทศบาลนครลำปาง
 • กรมชลประทาน สามเสน
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักชลประทานที่ 3
 • โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา คลองเพรียว-เสาไห้  สำนักชลประทานที่ 10
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักชลประทานที่ 12
 • การประปาส่วนภูมิภาค สามเสน
 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมที่ดิน อาคารรังวัดและทำแผนที่ เทศบาลนครปากเกร็ด
 • บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (นวนคร)
 • ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เฟมโตคอม จำกัด
 • บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท สเกลจีโอเทค จำกัด
 • บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด
 • ร้านไอเดีย เซอร์วิส (พิษณุโลก)
 • มหาวิทยาลัย
 • คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

เครื่องสแกนหนังสือขนาด A3 – A1

 • หน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Bookeye® 4 V2 Professional Archive รองรับงานสแกนหนังสือเปิดกว้างสุดที่ขนาด A2  จำนวนถึง 3 เครื่องด้วยกัน
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus
 • ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ใช้เครื่องสแกนหนังสือ ชนิด Overhead Book Scanner แบรนด์ Czur ET 16 Plus
 • บริษัทคู่ค้าที่จำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารของเรา
 • บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
 • บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด
 • บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด
 • บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ กรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท เอซีเอ แปซิฟิค กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 • บริษัท กิงโกะ ซอฟท์ จำกัด
 • บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด
 • บริษัท ดีเอ็ม พลัส จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท ซินโค้ดเทคโนโลยีส์ จำกัด
 • บริษัท ซี.เอส.ที เซอร์วิสเซส (2000)
 • บริษัท แอทออฟฟิศ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด
 • บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด
 • บริษัท ไอโซเทคอาร์ทออฟเทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีดโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์ เอเซีย จำกัด
 • บริษัท โกลบอลโซลูชั่นซอร์สซิ่ง จำกัด
 • บริษัท การ์เดกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท มิชชั่น ที จำกัด
 • บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด
 • บริษัท นิปด้าคอมพิวเทค จำกัด
 • บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท โรเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส ขอนแก่น จำกัด
 • บริษัท พาราวิชั่น จำกัด
 • บริษัท ไอทีดาต้าคอม จำกัด
 • หจก. โคราช โอเอ
 • หจก. แอดวานซ์พีซี ลพบุรี
 • หจก. แมนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
 • หจก. รัชฌา ซัพพลาย
 • หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ลำปาง

Software 

     เป็นรายนามบริษัทลูกค้าที่มีการพัฒนาใช้งานซอฟต์แวร์ และ/หรือ โซลูชั่นเพื่อการแปลงเอกสารภาพให้เป็นข้อมูลที่แก้ไขได้ (THAI OCR) และ งานแบ่งกลุ่ม จับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารด้วยความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ ABBYY และ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ที่ชื่อ DocnFlow โดยผ่านการนำเสนอขายจากบริษัท คู่ค้า พันธมิตรที่น่ารักของเรา

ABBYY Solutions / DocnFlow Solutions

 • บริษัทเอกชน / หน่วยงานราชการ / มหาวิทยาลัย
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด
 • บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
 • บริษัท เอสไอทีซี คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
 • บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด
 • คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • กระทรวงพลังงาน
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • และอีกหลายนามบริษัทที่ใช้งาน ABBYY FineReader ทั้งรุ่นที่เป็น Professional และ Corporate
 • บริษัทคู่ค้าที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ของเรา
 • บริษัท บี เซอร์เคิล จำกัด
 • บริษัท นิว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลติ้ง จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด
 • บริษัท อินโนวาซอฟต์แวร์ จากัด
 • บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท นีโอพลัส จำกัด
 • บริษัท เวอร์ทาซอฟท์ จำกัด
 • บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
 • บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด
 • บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด
 • บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด
 • บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท อินดิจี จำกัด
 • บริษัท จีเอเบิล จำกัด
 • บริษัท เทคสเฟียร์ จำกัด
 • บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด