บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่องานแปลงเอกสารกระดาษให้ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ  มีมาตรฐานระดับสากล บริษัทให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับงานจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ก่อตั้งขึ้นจากบุคลากรด้าน IT ที่มีประสบการณ์ด้านการวางระบบบริหารงานแบบไร้กระดาษ มากว่า 10 ปี ครอบคลุมลูกค้ามากกว่า 300 ราย ทั้งลูกค้าขั้นสุดท้าย และ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายช่วง กำลังมีความต้องการรับสมัครพนักงานตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer)

รับผิดชอบเกี่ยวกับ:

เขียนโปรแกรมตามความต้องการลูกค้า และเขียนตามแผนงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของทางบริษัทฯ ซึ่งจะเน้นการเขียนโปรแกรมที่ทำงานทั้งแบบ Windows App และ Web App ด้วยภาษาโปรแกรม C#.NET เป็นหลัก  

คุณสมบัติที่ผู้สมัคร:

 • สัญชาติไทย เพศชาย หรือ หญิง
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในระบบ Windows Based and Web Based Programming
 • (หากเขียนโปรแกรมแบบ Web ด้วยภาษา C# จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ และทักษะในระบบฐานข้อมูล ของ Microsoft SQL Server
 • สามารถใช้ภาษาโปรแกรม C#.NET ได้ดี
 • เข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ OOP หรือ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
 • เข้าใจเทคโนโลยี และวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ ASP.NET, MVC and Silverlight และ JQuery
 • เข้าใจการใช้คุณลักษณะภาษา LINQ (Language-Integrated Query)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากมีประสบการณ์เขียนซอฟต์แวร์มาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

Programming Languages focused on C#

 

ตำแหน่ง: ผู้สนับสนุนทางด้านซอฟต์แวร์ (Software Support)

รับผิดชอบเกี่ยวกับ:

ให้บริการนอกสถานที่ ณ สำนักงานของลูกค้าที่ได้ซื้อซอฟต์แวร์ หรือ โซลูชั่นไปจาก บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ หรือ ซื้อผ่านบริษัท คู่ค้าของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ซึ่งจะต้องสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกค้าเหล่านั้นได้ จะต้องมีการออกไปเก็บความต้องการการใช้งานระบบ ร่วมกับเพื่อพนักงานที่มีตำแหน่งเป็น ผู้ดูแลโครงการ และจากนั้นนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาสรุปเป็นเอกสาร เพื่อไว้ใชในขั้นตอนของการสร้างระบบงาน ร่วมกับเพื่อนพนักงานในตำแหน่ง ผู้ให้งานสนับสนุนทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเห็นว่าต้องมีการใช้ทักษะหลายทางเข้ามาช่วยให้งานที่คุณได้รับในตำแหน่งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ซึ่งคุณสมบัติที่ต้องการได้ระบุไว้ในหัวข้อถัดไป

คุณสมบัติที่ผู้สมัคร:

 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง 
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาที่พึ่งสำเร็จการศึกษา)
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านี้
  • Microsoft Windows Server & Client
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
  • Microsoft Office 2007 up
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี
 • หากมีความรู้ และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C#.NET จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี (กรณีงานเร่งด่วน) เรียนรู้งานได้ไว
 • มีกระบวนการทางความคิด และการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนที่ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการค้นคว้าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะรับ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • มีไหวพริบปฏิภานดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่รังเกียจที่จะพบปะผู้คน
 • มีกิริยาวาจา นอบน้อมถ่อมตน รู้กาละเทศะ 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

สวัสดิการ :
1. กองทุนประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. ท่องเที่ยวประจำปี
4. โบนัส

สนใจสมัครงาน กรุณาส่ง Resume มาที่ “somsak.p@n2n.co.th 

ไม่รับสมัครแบบ WALK-IN…