วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ โดย คุณสุเมธ ศรีโสภณ และ คุณปาริฉัตร ยศกรณ์ ด้วยความร่วมมือของบริษัท ABBYY สำนักงานใหญ่ ณ เมือง Moscow ประเทศ รัสเซีย ได้จัดทริปพิเศษ ให้กับผู้มีเกียรติตัวแทนจากบริษัท Techsphere คือ คุณชูศักดิ์ หนุเจริญกุล และ คุณสรวิทย์ วิริยะพิษฐาน   ให้เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศ และการทำงานจริงๆภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัท ABBYY บริษัทฯที่ชำนาญการทางด้านภาษา และพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการรู้จำภาษาต่างๆทั่วโลกมากว่า 20 ปี ก็เนื่องมาจากปีที่ผ่านมาคือ ปี 2555 ปีแห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจและนำไปใช้งานจริง ของทั้งจากบริษัท Techsphere และ บริษัท G-able ที่นำเอาชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานรู้จำข้อมูลที่ชื่อ ABBYY FineReader Engine + Runtime (ที่รองรับงาน OCR เอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไปพัฒนาใช้งานร่วมกับโซลูชั่นต่างๆของบริษัท 

ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชม และดูงานภายในสำนักงานใหญ่ของ ABBYY HQ นั้น ทั้งสองบริษัทก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนจาก ABBYY ในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านการปรับปรุงความสามารถด้านการอ่านข้อมูลเอกสารภาษาไทย ให้สามารถรองรับฟอนต์ทั้ง 13 ฟอนต์ที่รัฐบาลประกาศใช้ และ กลยุทธทางการตลาดสำหรับปี 2556 นี้