วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ A4 – A0 หรือ 8 นิ้ว – 36 นิ้ว ราคาประหยัด เป็นเครื่อง Contex รุ่น SD ONE+ 36 พร้อมขาตั้งตรงรุ่น ได้นำส่ง ติดตั้ง และแนะนำการใช้งานเครื่องสแกน พร้อมทั้งซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวกเพื่องานสแกนที่ชื่อ Nextimage V5 ให้กับเจ้าหน้าที่ทางไอทีของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (RTCO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเครื่องสแกนเนอร์ชุดนนี้ไปติดตั้งใช้งานกรมชลประทาน แม่แตง จ. เชียงใหม่ ในลำดับถัดไป ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณ คุณไชยา วงศ์ลาภพานิช (ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) ที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ บ. N2N ของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_14

N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_01 N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_02
N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_03
N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_05 N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_04
N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_06 N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_07
N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_08 N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_09
N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_10
N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_11 N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_12
N2NSP_News_RTCO_SDONEPlus36_20190104_13