วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตัวแทนเจ้าพนักงานจาก พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลระบบงานบริการจัดการไฟล์เอกสาร และไฟล์ภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อใช้เก็บ และให้บริการงานเก็บเอกสาร และภาพทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญๆของกองทัพอากาศ ที่ชื่อ DocnFlow ได้เข้ารับการอบรมถึงภาพรวมของการทำงานของระบบ DocnFlow ทั้งในโหมดของผู้ดูแลระบบ และโหมดของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งในส่วนงานของการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และการสืบค้นข้อมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และร่วมลงมือทดลองใช้งานระบบ จนเป็นที่เข้าใจในแต่ละขั้นแต่ละตอน

N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220

N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_02 N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_03
N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_04 N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_05
N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_06
N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_07 N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_08
N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_09 N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_10
N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_11 N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_12
N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_13
N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_14 N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_15
N2NSP_News_RTAFM_Training_20181220_16