คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสาร (Data Capturing) ตรงบริเวณที่สนใจ หรือตรงข้อมูลที่ใกล้กับ “ข้อมูลอ้างอิง” เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ TEXT File หรือ นำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และ “ไม่มีโครงสร้าง หรือ Flexi Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกกว่า 180 ภาษาทั่วโลก เทคโนโลยีของการรู้จำข้อมูล (Recognition) ที่มีให้ใช้งานภายในโปรแกรม ABBYY FlexiCapture มีดังนี้

 • OCR  (Optical Character Recognition)
 • ICR   (Intelligent Character Recognition)
 • OMR (Optical Mark Recognition)
 • OBR  (OpticalBarcode Recognition)
 • MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

การนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม

 •  โปรแกรมสามารถรู้จำข้อมูลและดึงข้อมูลออกจากเอกสารรูปภาพ(Image File) ที่มีนามสกุลต่างๆดังนี้ได้ TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF และ DJVU
 • โปรแกรมสามารถติดต่อ และ สั่งสแกนตรงไปยังอุปกรณ์สแกนเนอร์ผ่านตัวขับชนิด TWAIN ได้โดยผ่านหน้าต่างควบคุมการสแกนทั้งที่มากับตัวขับ TWAIN ของยี่ห้อสแกนเนอร์ หรือ ไม่ก็สามารถเลือกสั่งงานผ่านหน้าต่างการสแกนที่มีให้ใช้งานอยู่แล้วภายในตัวโปรแกรม ABBYY FlexiCapture เอง
 • โปรแกรมสามารถนำข้อมูลประเภทเอกสารรูปภาพ ที่เก็บอยู่บนโฟลเดอร์ เข้าสู่หน้าต่างโปรแกรมได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้เวลาเป็นเงื่อนไขของการนำเข้าอย่างอัตโนมัตินี้ (ภายในโปรแกรม ABBYY FlexiCapture จะเรียกคุณสมบัตินี้ว่า Hot Folder)

การรู้จำ/รู้จักข้อมูลในเอกสารรูปภาพ (Types of Recognition)

 • เป็นโปรแกรมที่สามารถรู้จำข้อมูลในเอกสารรูปภาพได้แบบทั้งหน้าเอกสาร หรือ แบบกำหนดเฉพาะบริเวณข้อมูลที่สนใจได้ หรือที่เรียกว่า Full Page Optical Character Recognition และ Zoned Optical Character Recognition ตามลำดับได้
 • เป็นโปรแกรมที่สามารถรู้จำข้อมูลประเภทแถบรหัสข้อมูล (BARCODE) ทั้งชนิด 1 มิติ และ 2 มิติ หรือที่เรียกว่า Barcode Recognition ได้
 • เป็นโปรแกรมที่สามารถรู้จำและทำงานกับข้อมูลประเภท “เลือกตัวเลือกจากกรอบรับข้อมูล แบบกรอบสี่เหลี่ยม และ กรอบวงกลมได้) หรือ ที่เรียกว่า CHECK MARK/OPTICAL MARK RECOGNIITONไ ด้
 • เป็นโปรแกรมที่สามารถรู้จำข้อมูลภายในเอกสารรูปภาพที่ เนื้อความวางเรียงตามแนวนอน และ วางแรงแนวตั้งในเอกสารรูปภาพได้ (Automatic Orientation)
 • สามารถรู้จำข้อมูลจากเอกสารที่ถูกสแกนและบันทึกให้อยู่ในรูปแบบ เอกสารขาว-ดำ, เอกสารเฉดโทนเทา และ เอกสารสี โดยข้อมูลภายในเอกสารจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยได้
 • โปรแกรมสามารถบันทึกค่าต่างๆที่กำหนดไว้ในระหว่างการทำงานแต่ละงาน เพื่อให้สำรองไว้สำหรับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ และ เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลด้วย

รองรับการใช้โปรแกรมภาษาสคริปต์ต่าง

 • โปรแกรมสามารถนำโปรแกรมภาษาสคริปต์ VBScript และ JavaScript เข้ามาทำงานร่วมกันภายในตัวโปรแกรมได้ เพื่อทำให้ระบบงานเกิดประสิทธิภาพ และ เพื่อให้ตอบสนองแต่ละงานได้
 • โปรแกรมสามารถเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Regular Expression เพื่อสร้างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลัฑธ์ทีได้หลังจากการแปลงข้อมูลภาพ เช่น ข้อมูลอีเมล์ ต้องมีลักษณะ “ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามด้วยสัญญลักษณ์ @ และตามด้วยชื่อโดเมน” เป็นต้น

การส่งข้อมูลออกจากโปรแกรม

 • โปรแกรมสามารถกำหนดชื่อให้กับเอกสารภาพต้นฉบับ (Original Image File) ด้วยการนำข้อมูลภายในอินเด็กซ์ฟิลด์ใดๆ ก็ได้ที่สร้างไว้ในเอกสารแม่แบบ (Document Definition) มาใช้ในการกำหนดให้เป็นชื่อใหม่ ให้กับไฟล์เอกสารภาพได้
 • สามารถแยกเอาข้อมูลชนิด “รูปภาพ” ภายในบริเวณที่สนใจ อาทิเช่น ข้อมูลรูปภาพที่เป็นไลเซนต์ ให้บันทึกออกมาเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์ใหม่อีกไฟล์ได้
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการรู้จำ  มาบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของ PDF, PDF/A และ Searchable PDF ได้โดยที่เครื่องพีซีไม่จำเป็นต้องมีไลเซนต์ของโปรแกรม Adobe Acrobat ติดตั้งอยู่ก่อน
 • สามารถส่งข้อมูลที่ได้จากการรู้จำข้อมูลส่งตรงเข้าโปรแกรม Microsoft SharePoint ได้ด้วยความสามารถที่มีให้ใช้งานอยู่แล้วภายในตัวโปรแกรมประยุกต์
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการรู้จำ  มาบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของ TXT, XLS, DBF, XML, และ CSV ได้
 • สามารถนำเอกสารรูปภาพมาบันทึกใหม่ให้เป็นไฟล์นามสกุล ต่อไปนี้ได้ TIFF, JPEG, PCX, BMP, PNG, DCX, JPEG2000 และ PDF,PDF/A ได้
 • สามารถกำหนด จัดรูปแบบอินเด็กซ หรือเลือกคอลัมน์ของข้อมูลที่จะถูกส่งออกจากโปรแกรมให้อยู่ในรูปของไฟล์นามสกุล CSV ได้
 • โปรแกรมสามารถนำข้อมูลลักษณะเชิงตาราง ภายในเอกสารรูปภาพ บันทึกให้อยุ่ในนามสกุลของ CSV หรือ XLS ได้

ความเข้ากันได้

 • โปรแกรม ABBYY FlexiCapture  สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows XP, Seven, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 ได้
 • โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำงานภายใต้ Terminal Service ของ Windows 2008 ได้
 • โปรแกรม ABBYY FlexiCapture มีความสามารถติดต่อ และ สั่งสแกนตรงไปยังอุปกรณ์สแกนเนอร์ผ่านตัวขับชนิด TWAIN ได้
 • โปรแกรม ABBYY FlexiCapture รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลกลางที่มีสถาปัตยกรรมด้านการประมวลผลหลายแก่น หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า (Multiple CPU cores) ได้
 • โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถขยายระบบจากการทำงานแบบเครือข่าขนาดเล็ก เช่น มี 1 เครื่องสำหรับการรู้จำข้อมูล และ มี 2 เครื่องสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลออกไปใช้งาน ขยับมาเป็นการทำงานแบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างงาน หรือสั่งการต่างๆจากส่วนกลางผ่านทาง Web Browser สามารถกระจายภาระของการรู้จำข้อมูลไปยังเครื่องผู้ให้บริการ หรือ เครื่องลูกข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงได้ เพื่อให้งานสามารถทำงานได้แล้วเสร็จเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเก็บ “ประวัติกิจกรรมที่ละเอียด ที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานี” ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้ ได้ด้วย

ความน่าเชื่อถือ

 • โปรแกรม ABBYY FlexiCapture  เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ได้ถูกนำมาใช้งานจริงแล้วอย่างแพร่หลาย ทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศไทยเอง
 • ผลิตภัณฑ์ของ ABBYY มีความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการค่าย Microsoft Windows, Linux (เฉพาะ Engine และบางผลิตภัณฑ์) และ Macintosh (เฉพาะ Engine และบางผลิตภัณฑ์)

โบร์ชัวร์: FlexiCapture10 Product Information