เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ณ ปัจจุบัน หน่วยงานราชการได้มีการใช้ฟอนต์ หรือตัวอักษรภาษาไทยที่เป็นรูปแบบของตนเอง อันเนื่องมาจากส่วนราชการจำนวนมากได้มีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสาร ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

     ในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและ พร้อมแจกจ่าย ให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์ ซึ่งมีรายชื่ของฟอนต์และรูปแบบดังนี้

 • TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic
 • TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold, TH Chamornman Bold Italic
 • TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic
 • TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic
 • TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic
 • TH Charm of AU , TH Charm of AU Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic
 • TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic
 • TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic
 • TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic
 • TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic
 • TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic
 • TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic
 • TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic

News_ABBYY_THAIFONT_Sampleที่มาของข้อมูล: http://www.nmd.go.th/document/font/sipafont.htm

     และด้วยลักษณะพิเศษของฟอนต์ภาษาไทยทั้ง 13 นี้ ที่จะต้องมีการนำมาใช้ในหน่วยงานราชการไทย จึงมักมีคำถามเกิดขึ้นกับโปรแกรมที่สามารถจับข้อมูลออกจากเอกสารและแปลงออกมาเป็นข้อมูลข้อความได้ อาทิเช่น โปรแกรม ABBYY เป็นต้น ว่าสามารถทำงานกับฟอนต์ทั้ง 13 แบบนี้ได้หรือไม่ และ มีความถูกต้องหลังจากผ่านขั้นตอนการทำ OCR หรือ Optical Character Recognition แล้วจะมี % ของความถูกต้องเป็นอย่างไร ตารางข้อมูลด้านล่างจะแสดง % ของความถูกต้องของฟอนต์แต่ละแบบที่โปรแกรม ABBYY รองรับ

Tahoma TH Sarabun-PSK TH Niramit AS TH Kodchasal TH Baijam TH Fah kwang
95.5% 98.1% 97.3% 97.5% 96.8% 96.4%

 News_ABBYY_THAIFONT_TH_SarabunPSK

ภาพตัวอย่างฟอนต์ที่ชื่อ TH  Sarabun PSK ที่ Lab ของ ABBYY ทดสอบแล้วได้ความถูกต้องถึง 98.1%

News_ABBYY_THAIFONT_TH_Niramit ASภาพตัวอย่างฟอนต์ที่ชื่อ TH  Niramit AS ที่ Lab ของ ABBYY ทดสอบแล้วได้ความถูกต้องถึง 97.3%

News_ABBYY_THAIFONT_TH_Kodchasalภาพตัวอย่างฟอนต์ที่ชื่อ TH  Kodchasal ที่ Lab ของ ABBYY ทดสอบแล้วได้ความถูกต้องถึง 97.5%

News_ABBYY_THAIFONT_TH_Baijamภาพตัวอย่างฟอนต์ที่ชื่อ TH  Baijam ที่ Lab ของ ABBYY ทดสอบแล้วได้ความถูกต้องถึง 96.8%

News_ABBYY_THAIFONT_TH_Fahkwangภาพตัวอย่างฟอนต์ที่ชื่อ TH  Fahkwang ที่ Lab ของ ABBYY ทดสอบแล้วได้ความถูกต้องถึง 96.4%