คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องาน “แปลงและบีบอัดไฟล์เอกสารภาพ” จากไฟล์นามสกุล TIFF, JPG และ BMP ให้ไปอยู่ในรูปแบบไฟล์ .PDF และ .DjVU โดยที่สามารถลดขนาดของไฟล์ภาพบางประเภทนามสกุลได้ถึงกว่า 1000 เท่าเลยที ก็ด้วยความสามารถของตัวจักรสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลังในกระบวนการของการแปลง และบีบอัดข้อมูล คือ DjVU SDK Runtime เวอร์ชั่นล่าสุดจากค่าย Cuminas ประเทศญี่ปุ่น ตัวนี้นี่เอง!!!

N2N Converter User Interfaces

คุณสมบัติความสามารถของซอฟต์แวร์

 1. สามารถลดขนาดไฟล์เอกสารภาพสีได้ตั้งแต่ 10-1,000 เท่าจากขนาดเดิมของไฟล์ภาพ ภายในตัวซอฟต์แวร์จะมีประเภทการบีบอัด เป็นตัวเลือกให้สามารถเลือกใช้งานได้(ที่มักเรียกว่า Profile) ตามความเหมาะสมของข้อมูลในเอกสารที่ต้องการบีบอัด ดังนี้ photo, mix-mode และ custom-mode
 2. สร้างไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากผ่านกระบวนการบีบอัดแล้ว ให้อยู่ในรูปแบบนามสกุล .PDF และนามสกุล .DjVU ได้
 3. รักษารายละเอียดของเอกสารสีหลังการบีบอัดข้อมูล ทำให้สามารถเห็นรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ตราประทับ, ลายเซ็นต์ หรือ รูปภาพบนบัตรประชาชน เป็นต้น
 4. บีบอัดข้อมูลประเภทเอกสารรูปภาพ ได้ทั้งแบบ
  • สั่งเริ่มงานด้วยมือ (Manual) และ
  • แบบเริ่มงานอัตโนมัติ (Task Scheduler) โดยสามารถระบุให้เริ่มงานบีบอัดไฟล์อย่างอัตโนมัติได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด และในงานหนึ่งๆก็สามารถกำหนดได้มากกว่า1ช่วงเวลาได้อีกด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง เช่น เริ่มบีบอัดไฟล์ในช่วง 12.00, 18.00 และ 24.00 ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
 5. รองรับการบีบอัดไฟล์ภาพสี ได้มากกว่าหนึ่งภาพในหนึ่งเอกสาร (หรือ Multipage)
 6. บีบอัดไฟล์เอกสารภาพสีที่ 24 บิต ขนาดกระดาษคือ A4 จะมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 100 KB โดยที่ความละเอียดในการสแกนเอกสารกำหนดไว้ที่ 400 จุดต่อนิ้ว(dpi)
 7. บีบอัดไฟล์เอกสารภาพสีที่ 24 บิต ขนาดกระดาษคือ A4 จะมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 200 KB โดยที่ความละเอียดในการสแกนเอกสารกำหนดไว้ที่ 600 จุดต่อนิ้ว(dpi)
 8. รองรับประเภทของไฟล์รูปภาพเหล่านี้ได้  .jpg, .bmp, .tif, และ.pdf (แบบปกติ และไม่ถูก Secured)
 9. สามารถตั้งชื่อใหม่ให้กับไฟล์เอกสารที่ผ่านขั้นตอนของการบีบอัดเรียบร้อยแล้ว
 10. สามารถกำหนด หรือระบุสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บไฟล์ผลลัพธ์ได้
 11. กำหนดให้สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ของไฟล์ผลลัพธ์ ให้ตรง หรือเหมือนกับสถานที่ที่ไฟล์ต้นฉบับถูกเก็บรักษาไว้ได้
 12. เก็บประวัติของขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวซอฟต์แวร์ (Events Log) โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อความ(Text File) อย่างอัตโนมัติ  สามารถนำมาตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้

 1. การแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการดูแล รักษา และจัดเก็บเอกสารในรูปของกระดาษ
 2. พื้นที่ที่ถูกใช้ไปเพื่อเป็นที่เก็บเอกสารภายในสำนักงานนั้น จะถูกนำมาจัดสรรใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนที่จะใช้เป็นเพียงที่วางหรือเก็บเอกสาร
 3. ด้วยขนาดไฟล์เอกสารภาพที่เล็กลงกว่าปกติ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น
 4. ด้วยขนาดไฟล์เอกสารภาพที่เล็กลงกว่าปกติ ส่งผลให้เวลาที่ใช้ไปในการสำรองข้อมูลและ กู้ข้อมูลกลับคืนมาสั้นลง
 5. บริหารเวลาในการใช้งานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการทำงานในโหมด (Task Schedule) เช่นทำการบีบอัดไฟล์หลังเวลาเลิกงาน หรือช่วงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกใช้งาน

โบร์ชัวร์: N2N Converter Brochure