N2NSP_Success_Stories_20210921_01

Customer story:
บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจในประเทศไทย โดยให้การบริการที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้าซึ่งครอบคลุมการบริการด้านการขยายตลาดตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการบริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายหลายประเภท ปัจจุบันให้บริการมากกว่า 480 องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุม 4 หน่วยธุรกิจหลัก ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด พิจารณาผนวกความสามารถของ ABBYY FlexiCapture 12 Distributed มาประมวลผลร่วมกับระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (D-DMS) ในการดึงข้อมูลคำสั่งซื้อจากไฟล์ PDF เพื่อปรับปรุงการประมวลผลคำสั่งซื้อ ปรับปรุงความถูกต้อง ลดความผิดพลาดของมนุษย์ ให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อที่เข้ามาได้มากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงนี้ช่วยให้สามารถสร้างใบสั่งขาย ซึ่งประมวลผลด้วยระบบ SAP ตามข้อมูลที่ดึงออกมา

ความท้าทาย

  • ปรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของการประมวลผลคำสั่งซื้อ เข้าสู่รูปแบบ Digital Transformation โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี OCR อ่านข้อมูลจากใบสั่งซื้อ และใบสั่งขายที่มีจำนวนมากกว่า 120,000 รายการต่อปี
  • จัดทำมาตรฐานของชุดข้อมูลดิจิทัลเพื่อใช้ในการรับ-สั่งข้อมูล ระหว่างระบบ D-DMS
  • จัดทำเทมเพลตในการดึงข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น รองรับการประมวลผผลอ่านข้อมูลจากใบสั่งซื้อ และใบสั่งขายที่มีรูปแบบโครงสร้างมากกว่า 30 แบบ

ABBYYFC-DKSH-Process-flow

โซลูชั่น

  1. ระบบ D-DMS ส่งไฟล์ PDF ของใบสั่งซื้อ และใบสั่งขาย เข้าแพลตฟอร์ม ABBYY FlexiCapture ผ่านข่องทาง Web Service API ที่จัดเตรียมไว้อย่างอัตโนมัติ
  2. แพลตฟอร์ม ABBYY FlexiCapture ประมวลผล OCR โดยทำการจำแนกประเภท และดึงข้อมูลที่อยู๋ในเนื้อหาของของใบสั่งซื้อ และใบสั่งขายเพื่อแปลงให้อยู่ในรูปแบบของชุดข้อมูลดิจิทัลอย่างอัตโนมัติ
  3. อัพเดทชุดข้อมูลดิจิทัลลงฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการรับ-สั่งข้อมูล ระหว่างระบบ D-DMS
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบสั่งซื้อ และใบสั่งขาย ผ่านทาง ABBYY Web Verification จากนั้นอัพเดทชุดข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขลงฐานข้อมูล โดยเข้าดำเนินการผ่าน URL ซึ่งเป็นข้อมูลที่แพลตฟอร์ม ABBYY FlexiCapture อัพเดทไว้ โดยจะแสดงเป็นลิงค์ในระบบ D-DMS
  5. สร้างใบสั่งขาย ซึ่งประมวลผลด้วยระบบ SAP ตามชุดข้อมูลที่ได้รับการอัพเดทลงในฐานข้อมูลของระบบ D-DMS

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More