N2NSP_News_20210914_ABBYY_FC_1

Episode ที่สิบจุดสาม ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการสาธิตวิธีการสร้าง
Template ให้กับเอกสารประเภทบัตรประชาชน ตอนที่ 3

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More