N2NSP_News_20210909_ABBYY_FC_4

Episode ที่สิบจุดสอง ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการสาธิตวิธีการสร้าง
Template ให้กับเอกสารประเภทบัตรประชาชน ตอนที่ 2

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More