N2NSP_News_20210906_ABBYY_FC_2

Episode ที่สิบจุดหนึ่ง ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการสาธิตวิธีการสร้าง
Template ให้กับเอกสารประเภทบัตรประชาชน ตอนที่ 1

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More