N2NSP_News_20210807_ABBYY_FC__003

Episode ที่สามของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร เป็นการแนะนำรุ่น และการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับขนาดงาน หรือ ขนาดขององค์กรที่นำไปใช้งาน

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More