N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_004

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ของ บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์  คือ คุณ นรากร พูลภูงา และคุณ เสฎฐวุติ   พินิจภาสกร  ได้เดินทางเข้าไปบริษัท I AM Consulting Co., Ltd. เพื่อเปิดหลักสูตร อบรมวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำเร็จรูป เพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด มีความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดย 2 วันแรก เน้นให้สามารถออกแบบ สร้างเอกสารแม่แบบ (หรือ Document Definition) ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 100% ได้ด้วยตนเอง และวันสุดท้าย เน้นความเข้าใจ และสามารถเรียกใช้งาน ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ SDK ได้อย่างครบทุกส่วนที่จำเป็น และสำคัญๆ รวมไปถึง สามารถนำเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ของโปรแกรม ABBYY FlexiCapture ตัวนี้ไปพัฒนาใช้งานร่วมกับโซลูชั่นซอฟต์แวร์เดิมที่มีอยู่ในองค์กรแล้ว ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งๆขึ้นไป

N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_001
N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_002 N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_003