จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการได้มาซึ่งลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ABBYY ก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ ด้าน Intelligent Document Processing (IDP) สำหรับปี 2020 นี้ จาก Everest Group รายงาน PEAK Matrix นี้เป็น รายงานพื้นฐานจากงานศึกษาผลกระทบของตลาด, มุมมองวิสัยทัศน์ และ ความสามารถของผลิตภัณฑ์

     ABBYY เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด และเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีเครื่องหมายสูงสุดในวิสัยทัศน์ และความสามารถของตัวผลิตภัณฑ์ รายงานด้านซอฟต์แวร์การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ PEAK MatrixⓇ ของ The Everest Group ได้อธิบายถึงความเป็นผู้นำของ ABBYY ในกลุ่มของบ. ผู้จำหน่ายเทคโนโลยีด้าน IDP ทั้ง 18 รายที่ได้รับการประเมิน รายละเอียดแนวการแข่งขัน, แนวโน้มที่โดเด่น และความสามารถในการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์ด้าน IDP ที่สำคัญๆ


ABBYY_PEAK_Matrix_Assessment_ 2020เพิ่มเติม >>