เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จำนวนประมาณ 10 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document Template ใช้งาน และ พัฒนาระบบงานอัจฉริยะจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารหลากหลายรูปแบบได้เอง ซึ่งจะเริ่มสร้าง และใช้งานระบบจริงภายในเดือนมีนาคมนี้ ผู้ที่เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้คือ คุณ ศิริโชค พันธุ์ทอง ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทีมงานของบ.คู่ค้า DCS ที่ได้ช่วยผลักดันซอฟต์แวร์ ABBYY เข้ามายัง PTG จนได้รับความสนใจ และ ตกลงเลือกใช้งานโปรแกรม ABBYY FC นี้ในที่สุด ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_01

N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_02 N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_03
N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_04 N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_06
N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_05
N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_07 N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_08
N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_09
N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_10 N2NSP_News_FC_Training_PTG_20200312_11

2020-ABBYYFC_Bar_KnowMore