จบคอร์สเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรมใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ และจับข้อมูลที่สนใจในฟอร์มเอกสารที่หลากหลายโครงสร้าง รองรับการทำงานกับเอกสารภาษาไทย และนำไปพัฒนาใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ซึ่งโซลูชั่นจาก ABBYY FlexiCapture นี้ได้รับความนิยมเพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับระบบงานต่าง ๆทั้งในองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึง ปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน คือ นับเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางทีมงานซอฟต์แวร์ของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ที่เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้คือ คุณ นรากร พูลภูงา, คุณ เสฎฐวุติ พินิจภาสกร และ คุณ ศิริโชค พันธุ์ทอง

N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_01

N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_02 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_03
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_04 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_05
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_06 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_07
N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_08 N2NSP_News_PTTGC_ABBYY_FCKT_20200226_09

 2020-ABBYYFC_Bar_KnowMore