วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ของ Avision รุ่น AD240U จำนวน 10 เครื่องได้รับการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่อง พร้อมนำส่งให้กับ บ. สุธาสิน กรุ๊ป ที่ชนะโครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (Department of Employment)  ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า  บ. สุธาสิน กรุ๊ป  ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_AD240U_10Units_20200107_01 N2NSP_News_AD240U_10Units_20200107_02
N2NSP_News_AD240U_10Units_20200107_03