วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ถึง วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคาร พรีเมียร์ เพลส ศรีนครินทร์ เพื่อจัดหลักสูตรอบรมเร่งด่วนในเวลา 3 วัน สำหรับ ซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ DCS จำนวน 10 ท่านด้วยกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานอัจฉริยะจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารหลากหลายรูปแบบ ให้กับ บ. PTG ซึ่งจะเริ่มสร้างระบบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้ที่เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้คือ คุณ ศิริโชค พันธุ์ทอง และ คุณ เสฎฐวุติ พินิจภาสกร ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณทีมงานของบ. DCS ที่ได้ช่วยผลักดันซอฟต์แวร์ ABBYY ไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆของบ. ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_DCS_Training_20191111_01

N2NSP_News_DCS_Training_20191111_02 N2NSP_News_DCS_Training_20191111_03
N2NSP_News_DCS_Training_20191111_04 N2NSP_News_DCS_Training_20191111_05
N2NSP_News_DCS_Training_20191111_07 N2NSP_News_DCS_Training_20191111_08
N2NSP_News_DCS_Training_20191111_09
N2NSP_News_DCS_Training_20191111_10

2020-ABBYYFC_Bar_KnowMore