26Sep/12

เกี่ยวกับเอ็นทูเอ็น

บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยกับงานออกแบบ และ พัฒนาระบบการ จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์นานนับสิบปีที่อยู่ในธุรกิจ ผู้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าทั้งในส่วนฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ การให้การบริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์หลักที่ริเริ่มที่จะก่อตั้ง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ขึ้นมาก็เพื่อ  ต้องการนำเสนออุปกรณ์เพื่อการทำเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล (Document Imaging) ที่มีมาตรฐานสากล และ เหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่ หลากหลายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้น แต่Read More…