รวบรวมเรื่องราว ประสบการณ์ และผลงานของการพัฒนาระบบ โดยใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ

03May/18
N2NSP_Stories_DIP_ABBYYFCE_20180503_01

Success Stories: นำ ABBYY FRE และ FCE ไปใช้งานภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจหลักในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) มีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์เต็มรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการให้บริการในแนวทางการเป็น Digital Economy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และเพิ่มความรวดเร็วในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย