01Oct/19

Moverio BT-30C Main Specification

ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิค, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือต่างๆของแว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-30C เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการไหลของขั้นตอนต่างๆของการพัฒนา เอกสาร ดาวโหลด คำถามที่พบบ่อย เอกสารต่างๆบนเว็บไซต์ ดูเพิ่มเติม (English) ดาวโหลดชุด SDK ของ Moverio พร้อมๆกับ โครงการตัวอย่างที่มีให้โหลดมากมาย ดูเพิ่มเติม  (English) ค้นหาอย่างเร็วกับคำถาม ที่มักพบบ่อยๆได้ที่นี้ ดูเพิ่มเติม  (English)

25Jan/19

Moverio BT-35E Main Specification

ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิค, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือต่างๆของแว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-35E เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการไหลของขั้นตอนต่างๆของการพัฒนา  Epson Moverio BT-35E Brochure เอกสาร ดาวโหลด คำถามที่พบบ่อย เอกสารต่างๆบนเว็บไซต์ ดูเพิ่มเติม (English) ดาวโหลดชุด SDK ของ Moverio พร้อมๆกับ โครงการตัวอย่างที่มีให้โหลดมากมาย ดูเพิ่มเติม  (English) ค้นหาอย่างเร็วกับคำถาม ที่มักพบบ่อยๆได้ที่นี้ ดูเพิ่มเติม  (English)

06Nov/18

Moverio BT-2000 Main Specification

ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิค, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือต่างๆของแว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-2000 เป็นรุ่นรองรับงานขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง  เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการไหลของขั้นตอนต่างๆของการนำ Epson Moverio BT-2000 ไปพัฒนาให้เกิดโซลูชั่นที่ใช้งานจริงตรงตามลักษณะงานของแต่ละภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม APIs  และ เครื่องมือต่างๆเพื่อการพัฒนาโปรแกรม คำถามที่มักพบบ่อยๆสำหรับการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับBT-2000 ดูเพิ่มเติม (English) ดูเพิ่มเติม (English)

07Dec/17

Moverio BT-350 Main Specification

 ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิค, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือต่างๆของแว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-350 เพื่อใช้เป็นแฟล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการไหลของขั้นตอนต่างๆของการพัฒนา เอกสาร ดาวโหลด คำถามที่พบบ่อย เอกสารต่างๆบนเว็บไซต์ ดูเพิ่มเติม (English) ดาวโหลดชุด SDK ของ Moverio พร้อมๆกับ โครงการตัวอย่างที่มีให้โหลดมากมาย ดูเพิ่มเติม  (English) ค้นหาอย่างเร็วกับคำถาม ที่มักพบบ่อยๆได้ที่นี้ ดูเพิ่มเติม  (English)

06Dec/17

Moverio BT-300 Main Specification

ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิค, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือต่างๆของแว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-300 เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการไหลของขั้นตอนต่างๆของการพัฒนา เอกสาร ดาวโหลด คำถามที่พบบ่อย เอกสารต่างๆบนเว็บไซต์ ดูเพิ่มเติม (English) ดาวโหลดชุด SDK ของ Moverio พร้อมๆกับ โครงการตัวอย่างที่มีให้โหลดมากมาย ดูเพิ่มเติม  (English) ค้นหาอย่างเร็วกับคำถาม ที่มักพบบ่อยๆได้ที่นี้ ดูเพิ่มเติม  (English)