All posts by Somsak Phorkha

26Sep/12

DocnFlow Server Edition

โซลูชั่นเพื่อบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก DocnFlow ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้สำหรับบริหาร จัดการไฟล์เอกสารภาพ และ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ รองรับกับไฟล์รูปแบบต่างๆที่มีใช้งานกันภายในสำนักงานปัจจุบัน  โดยข้อมูลจะถูกนำมาเรียบเรียงเก็บไว้ในลักษณะตู้เอกสารเสมือนจริง คือ จะมีมุมมองแบบลำดับชั้น เริ่มที่ตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม และสุดท้ายก็คือตัวเอกสาร โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งข้อมูล หรืองานออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการต่างๆในเชิงธุรกิจได้ เช่น ส่งไฟล์ผ่านระบบอีเมล์ของ Microsoft Outlook หรือ สรุปรายการข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ออกไปอยู่ในรูปแบบฟล์ XMLRead More…

26Sep/12

DocnFlow Vault Plus Edition

โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ DocnFlow Vault Plus Edition เป็น Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ สืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์   คุณสมบัติของ DocnFlow Vault Plus Edition เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ WindowsRead More…

26Sep/12

ABBYY FlexiCapture

คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสาร (Data Capturing) ตรงบริเวณที่สนใจ หรือตรงข้อมูลที่ใกล้กับ “ข้อมูลอ้างอิง” เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ TEXT File หรือ นำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC ก็สามารถทำได้เช่นกัน โปรแกรม ABBYY FlexiCapture สามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และ “ไม่มีโครงสร้าง หรือ Flexi Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอีกกว่า 180 ภาษาทั่วโลก เทคโนโลยีของการรู้จำข้อมูล (Recognition) ที่มีให้ใช้งานภายในโปรแกรม ABBYYRead More…

26Sep/12

ABBYY FineReader Corporate Edition

ABBYY FineReader เป็นโซลูชั่นที่อำนวยความสะดวกด้านการทำ OCR แบบอัตโนมัติ รองรับการทำงานแบบเครื่องเดียวเบ็ดเสร็จ (Standalone License) และ/หรือ ทำงานแบบเครือข่าย (Concurrent License) เหมาะกับการแปลงเอกสารที่ได้จากการสแกนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของ TIFF หรือ PDF ให้กลายไปสู่ข้อมูลที่สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น นำไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น PDF หรือ TIFF มาผ่านขั้นตอนการ “รู้จำตัวอักษรภาพ หรือ การทำ OCR” ภายในโปรแกรมชุด ABBYY FineReader จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการทำ OCR ออกมาอยู่ในรูปของไฟล์นามสกุลอื่นๆRead More…